De Gemeente Borne heeft met ingang van 1 september 2009 een verzekeringspolis afgesloten voor alle vrijwilligers in Borne. De verschuldigde premie wordt betaald uit een structurele Rijksbijdrage dus komt niet ten laste van de verenigingen/stichtingen/kerken.

 

Definitie van een vrijwilliger:

Vrijwilliger is degene die in enig organisatorisch verband onverplicht en onbetaald werkzaamheden verricht ten behoeve van anderen en/of de samenleving waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend.

Uitgesloten zijn:

 1. vrijwillige brandweer en vrijwillige politie
 2. maatschappelijke stagiaires
 3. mantelzorgers (gedeeltelijk)

Er is geen sprake van een leeftijdsgrens.

Er is geen sprake van registratie van vrijwilligers

Vergoedingen aan vrijwilligers zijn toegestaan zolang de vergoeding binnen de grenzen blijft die de Belastingdienst hiervoor hanteert.

Het betreft hier een secundaire dekking (behalve de ongevallenverzekering) dat wil zeggen dat de verzekering alleen van kracht is voor zover de schade niet gedekt is door een andere verzekering al dan niet van oudere datum.

 

Wat is er verzekerd:

 1. ongevallenverzekering (€ 12.500,- bij overlijden en € 25.000,- bij blijvende invaliditeit)
 2. geneeskundige kosten zijn verzekerd tot € 1.000,- per gebeurtenis
 3. psychische hulpverlening (traumadekking) € 2.500,- per gebeurtenis
 4. acute huishoudelijke hulp (20 uur)
 5. persoonlijke eigendommenverzekering maximaal € 5.000,- per gebeurtenis

voor de volgende kostbaarheden geldt als maximum per gebeurtenis:

*computerapparatuur € 1.500,-

*fiets € 750,-

*Beeld & geluidsapparatuur € 500,-

*(zonne)bril/set contactlenzen € 500,-

*sieraden of kunstmatige gebitselementen € 500,-

 1. aansprakelijkheidsverzekering voor rechtspersonen per aanspraak € 2.500.000,-
 2. bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering per aanspraak € 500.000,-
 3. verkeersaansprakelijkheid voor rechtspersonen per aanspraak € 1.000.000,-
 4. rechtsbijstandverzekering voor vrijwilligers

bij strafrecht maximum € 40.000,-

bij verhaalsbijstand geen maximum

Mantelzorgers zijn meeverzekerd op de ongevallen- en persoonlijke eigendommenverzekering

 

Schadeafwikkeling:

De schadeprocedure is als volgt: de vrijwilliger stuurt in overleg met de vereniging het ingevulde (digitale) schadeformulier naar de gemeente. Voordat de schadeclaim door de gemeente wordt ingediend bij de verzekeraar, zal de gemeente controleren of het gaat om een melding in de zin van de vrijwilligerspolis. Na de melding van de gemeente neemt te schadebehandelaar rechtstreeks contact op met de vrijwilliger.