Statuten van de Bornse Damvereniging

 

Gedeponeerd op 25 augustus 1995

 

Opgericht 14-01-1936

 

 

Artikel 1: Naam en zetel

De naam van de vereniging luidt: “Bornse Damvereniging B.D.V.”

Zij is gevestigd te: Borne

De naam van de vereniging luidt: “Bornse Damvereniging B.D.V.”

Zij is gevestigd te: Borne

Artikel 2: Duur

De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.

Artikel 3: Doel

De vereniging heeft ten doel de beoefening en verbreiding van de damsport. Zij tracht dit te bereiken door:

het geven van gelegenheid aan haar leden tot beoefening van het dammen.

het propageren van het dammen.

het streven naar spelpeilverbetering.

het -voor zover mogelijk- deelnemen aan en organiseren van damwedstrijden.

het aanwenden van alle wettig geoorloofde middelen die haar ten dienste staan.

Artikel 4: Leden

 1. Leden zijn die personen die, op hun verzoek, door het bestuur als lid zijn toegelaten. Voor het lidmaatschap komen in aanmerking: natuurlijke personen die doel en statuten van de vereniging onderschrijven.
 2. Het verzoek om als lid te worden toegelaten dient schriftelijk bij het bestuur te worden ingediend. Voor minderjarigen dient dit verzoek uit te gaan van hun rechtsvertegenwoordigers.
 3. Het bestuur bericht de aanvrager zo spoedig mogelijk omtrent de toelating. Ingeval van niet-toelating kan, op verzoek van de betrokkene, de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.
 4. Het bestuur houdt een ledenregister bij, waarin de namen en adressen van alle leden zijn opgenomen.
 5. De algemene vergadering kan een lid, op grond van zijn bijzondere verdiensten voor de vergadering, tot erelid benoemen. Een erelid heeft dezelfde rechten en plichten als de gewone leden met dien verstande dat het is vrijgesteld van de betaling van kontributie.
 6. Leden zijn die personen die, op hun verzoek, door het bestuur als lid zijn toegelaten. Voor het lidmaatschap komen in aanmerking: natuurlijke personen die doel en statuten van de vereniging onderschrijven.
 7. Het verzoek om als lid te worden toegelaten dient schriftelijk bij het bestuur te worden ingediend. Voor minderjarigen dient dit verzoek uit te gaan van hun rechtsvertegenwoordigers.
 8. Het bestuur bericht de aanvrager zo spoedig mogelijk omtrent de toelating. Ingeval van niet-toelating kan, op verzoek van de betrokkene, de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.
 9. Het bestuur houdt een ledenregister bij, waarin de namen en adressen van alle leden zijn opgenomen.
 10. De algemene vergadering kan een lid, op grond van zijn bijzondere verdiensten voor de vergadering, tot erelid benoemen. Een erelid heeft dezelfde rechten en plichten als de gewone leden met dien verstande dat het is vrijgesteld van de betaling van kontributie.

Artikel 5: Einde lidmaatschap

het lidmaatschap eindigt:

 1. door het overlijden van het lid
 2. door opzegging door het lid
 3. door opzegging namens de vereniging. Deze kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld te voldoen, wanneer het zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt of wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren
 4. door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.

Opzegging namens de vereniging geschiedt schriftelijk door het bestuur

Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar en met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken. Het lidmaatschap kan echter onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.

Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorig lid, doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd.

Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit waarbij de financiële verplichtingen van de leden zijn verzwaard, te zijne opzichte uit te sluiten.

Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt schriftelijk door het bestuur.

Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond dat redelijkerwijs va de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren en van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap staat de betrokkene binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene vergadering. Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit op opgave van redenen in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.

Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desalniettemin de kontributie voor het lopende jaar/seizoen geheel verschuldigd.

Artikel 6: Donateurs

Donateurs zijn zij, die zich hebben verplicht, om door een jaarlijkse bijdrage de vereniging financieel te steunen.

Omtrent de toelating als donateur beslist het bestuur of, bij niet-toelating in tweede instantie de algemene vergadering

De donateurs kunnen de door de vereniging georganiseerde evenementen bijwonen. Zij hebben toegang tot de algemene vergaderingen, uiteraard zonder stemrecht.

De hoedanigheid van donateur is steeds en wederzijds opzegbaar. De jaarlijkse bijdrage over het lopende verenigingsjaar blijft echter geheel verschuldigd.

Donateurs zijn zij, die zich hebben verplicht, om door een jaarlijkse bijdrage de vereniging financieel te steunen.

Omtrent de toelating als donateur beslist het bestuur of, bij niet-toelating in tweede instantie de algemene vergadering

De donateurs kunnen de door de vereniging georganiseerde evenementen bijwonen. Zij hebben toegang tot de algemene vergaderingen, uiteraard zonder stemrecht.

De hoedanigheid van donateur is steeds en wederzijds opzegbaar. De jaarlijkse bijdrage over het lopende verenigingsjaar blijft echter geheel verschuldigd.

het lidmaatschap eindigt:

 1. door het overlijden van het lid
 2. door opzegging door het lid
 3. door opzegging namens de vereniging. Deze kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld te voldoen, wanneer het zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt of wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren
 4. door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.

Opzegging namens de vereniging geschiedt schriftelijk door het bestuur

Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar en met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken. Het lidmaatschap kan echter onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.

Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorig lid, doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd.

Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit waarbij de financiële verplichtingen van de leden zijn verzwaard, te zijne opzichte uit te sluiten.

Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt schriftelijk door het bestuur.

Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond dat redelijkerwijs va de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren en van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap staat de betrokkene binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene vergadering. Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit op opgave van redenen in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.

Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desalniettemin de kontributie voor het lopende jaar/seizoen geheel verschuldigd.

Artikel 6: Donateurs

Donateurs zijn zij, die zich hebben verplicht, om door een jaarlijkse bijdrage de vereniging financieel te steunen.

Omtrent de toelating als donateur beslist het bestuur of, bij niet-toelating in tweede instantie de algemene vergadering

De donateurs kunnen de door de vereniging georganiseerde evenementen bijwonen. Zij hebben toegang tot de algemene vergaderingen, uiteraard zonder stemrecht.

De hoedanigheid van donateur is steeds en wederzijds opzegbaar. De jaarlijkse bijdrage over het lopende verenigingsjaar blijft echter geheel verschuldigd.

Donateurs zijn zij, die zich hebben verplicht, om door een jaarlijkse bijdrage de vereniging financieel te steunen.

Omtrent de toelating als donateur beslist het bestuur of, bij niet-toelating in tweede instantie de algemene vergadering

De donateurs kunnen de door de vereniging georganiseerde evenementen bijwonen. Zij hebben toegang tot de algemene vergaderingen, uiteraard zonder stemrecht.

De hoedanigheid van donateur is steeds en wederzijds opzegbaar. De jaarlijkse bijdrage over het lopende verenigingsjaar blijft echter geheel verschuldigd.

Artikel 7: Kontributie – Donatie

De leden betalen een jaarlijks kontributiebedrag. De donateurs betalen jaarlijks of voor meerdere jaren een donatiebedrag. Deze bedragen worden door de algemene vergadering vastgesteld. Leden, of donateurs kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld die een verschillende bijdrage betalen.

Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen.

De leden betalen een jaarlijks kontributiebedrag. De donateurs betalen jaarlijks of voor meerdere jaren een donatiebedrag. Deze bedragen worden door de algemene vergadering vastgesteld. Leden, of donateurs kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld die een verschillende bijdrage betalen.

Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen.

Artikel 8: Bestuur

Het aantal bestuursleden bedraagt tenminste (5) vijf leden. De bestuursleden worden benoemd door de algemene vergadering. Deze benoeming geschiedt uit de leden behoudens het bepaalde in lid 2.

De algemene vergadering kan besluiten dat één lid van het bestuur buiten de leden wordt benoemd.

De benoeming van bestuursleden geschiedt uit een voordracht. Tot het opmaken van zo’n voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur als tenminste vijf leden. De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de vergadering meegedeeld. Een voordracht door tien of meer leden moet vóór de aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.

Een voordracht is bindend. Is er meer dan een voordracht dan kan uit elke voordracht worden benoemd en zijn deze op zich wèl doch ten opzichte van elkaar niet bindend. Aan elke voordracht kan echter een bindend karakter worden ontnomen door een met tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene vergadering, genomen in een vergadering waarin tenminste twee/derde van de leden vertegenwoordigd is.

Is geen voordracht opgemaakt, of besluit de algemene vergadering overeenkomstig het voorgaande lid de opgemaakte voordrachten het bindend karakter te ontnemen, dan is de algemene vergadering vrij in de keus.

Voor de benoeming tot bestuurslid geldt een minimum leeftijd van achttien jaar. Daarnaast kan de vergadering een maximum leeftijd vaststellen.

Het aantal bestuursleden bedraagt tenminste (5) vijf leden. De bestuursleden worden benoemd door de algemene vergadering. Deze benoeming geschiedt uit de leden behoudens het bepaalde in lid 2.

De algemene vergadering kan besluiten dat één lid van het bestuur buiten de leden wordt benoemd.

De benoeming van bestuursleden geschiedt uit een voordracht. Tot het opmaken van zo’n voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur als tenminste vijf leden. De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de vergadering meegedeeld. Een voordracht door tien of meer leden moet vóór de aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.

Een voordracht is bindend. Is er meer dan een voordracht dan kan uit elke voordracht worden benoemd en zijn deze op zich wèl doch ten opzichte van elkaar niet bindend. Aan elke voordracht kan echter een bindend karakter worden ontnomen door een met tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene vergadering, genomen in een vergadering waarin tenminste twee/derde van de leden vertegenwoordigd is.

Is geen voordracht opgemaakt, of besluit de algemene vergadering overeenkomstig het voorgaande lid de opgemaakte voordrachten het bindend karakter te ontnemen, dan is de algemene vergadering vrij in de keus.

Voor de benoeming tot bestuurslid geldt een minimum leeftijd van achttien jaar. Daarnaast kan de vergadering een maximum leeftijd vaststellen.

Artikel 9: Einde bestuurslidmaatschap/schorsing

Een bestuurslid kan ten allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen of geschorst. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.

Een bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af, volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreden. De aftredende is herkiesbaar, behoudens het bepaalde in lid 6 van artikel 8. Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.

Een bestuurslid dat de in artikel 8 lid 6 bedoelde maximum leeftijd heeft bereikt, treedt af in de jaarvergadering, gehouden in het jaar nadat hij die leeftijdsgrens heeft bereikt.

Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:

 1. ten aanzien van een bestuurslid dat uit de leden benoemd is, door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging
 2. door het bedanken.

Een bestuurslid kan ten allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen of geschorst. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.

Een bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af, volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreden. De aftredende is herkiesbaar, behoudens het bepaalde in lid 6 van artikel 8. Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.

Een bestuurslid dat de in artikel 8 lid 6 bedoelde maximum leeftijd heeft bereikt, treedt af in de jaarvergadering, gehouden in het jaar nadat hij die leeftijdsgrens heeft bereikt.

Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:

 1. ten aanzien van een bestuurslid dat uit de leden benoemd is, door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging
 2. door het bedanken.

Artikel 10: Bestuursfuncties, bestuursnotulen

Het bestuur wijst uit zijn midden een secretaris en penningmeester aan. De voorzitter wordt door de algemene vergadering in die functie gekozen. Het bestuur kan voor elk van het uit zijn midden een vervanger aanwijzen, welke, ingeval van ontstentenis of belet, volledig in de functie treedt van degene voor wie hij als vervanger is aangewezen. Een bestuurslid kan meer dan één functie bekleden.

Van het verhandelde in elke bestuursvergadering worden door de secretaris notulen opgemaakt, die door de voorzitter en de secretaris worden vastgesteld en ondertekend. In afwijking van hetgeen de wet dienaangaande bepaalt, is het oordeel van de voorzitter omtrent de totstandkoming en de inhoud van een besluit niet beslissend.

Het bestuur wijst uit zijn midden een secretaris en penningmeester aan. De voorzitter wordt door de algemene vergadering in die functie gekozen. Het bestuur kan voor elk van het uit zijn midden een vervanger aanwijzen, welke, ingeval van ontstentenis of belet, volledig in de functie treedt van degene voor wie hij als vervanger is aangewezen. Een bestuurslid kan meer dan één functie bekleden.

Van het verhandelde in elke bestuursvergadering worden door de secretaris notulen opgemaakt, die door de voorzitter en de secretaris worden vastgesteld en ondertekend. In afwijking van hetgeen de wet dienaangaande bepaalt, is het oordeel van de voorzitter omtrent de totstandkoming en de inhoud van een besluit niet beslissend.

Artikel 11: Bestuurstaak

Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.

Indien het aantal bestuursleden beneden het voorgeschreven minimum is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een aalgemene vergadering te beleggen waarin de voorziening van de vacature(s) aan de orde komt.

Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden benoemd.

Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen

Het bestuur behoeft goedkeuring van de algemene vergadering voor besluiten tot:

 1. het aangaan van rechtshandelingen als in lid 4 van dit artikel vermeld.
 2. Het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van onroerende goederen.
 3. Het aangaan van een bankkrediet
 4. Het ter leen verstrekken van gelden, waaronder niet is begrepen het gebruik maken van een aan de vereniging verleend bankkrediet.
 5. Het aangaan van dadingen.
 6. Het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, doch met uitzondering van het nemen van conservatoire maatregelen en van het nemen van die rechtsmaatregelen, die geen uitstel kunnen lijden.
 7. Het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten.
 8. Het zich verbinden als borg of hoofdelijk schuldenaar, het zich sterk maken of zekerheidstellen van een derde.
 9. Het aangaan van andere rechtshandelingen en het verrichten van investeringen welke uitgaan boven het bedrag dat de algemene vergadering periodiek zal vaststellen. Op het ontbreken van deze goedkeuring van dit lid 5 kan door en tegen derden geen beroep worden gedaan.

Artikel 12: Vertegenwoordiging

De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur, danwel de voorzitter en de secretaris of voorzitter en de penningmeester.

Artikel 13: Jaarverslagrekening en verantwoording

Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar

Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.

Het bestuur brengt op de in artikel 14 vermelde jaarvergadering, behoudens verlenging van de termijn door de algemene vergadering, zijn jaarverslag uit. Daarbij doet het, onder overlegging van een balans en een stat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur. Na verloop van de termijn kan ieder lid rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen.

De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een controlecommissie van tenminste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.

Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de controlecommissie zich door een deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de controlecommissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te vertonen en inzage van de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.

De last van de controlecommissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere controlecommissie.

Het bestuur is verplicht de financiële bescheiden tien jaren lang te bewaren

Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar

Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.

Het bestuur brengt op de in artikel 14 vermelde jaarvergadering, behoudens verlenging van de termijn door de algemene vergadering, zijn jaarverslag uit. Daarbij doet het, onder overlegging van een balans en een stat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur. Na verloop van de termijn kan ieder lid rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen.

De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een controlecommissie van tenminste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.

Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de controlecommissie zich door een deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de controlecommissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te vertonen en inzage van de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.

De last van de controlecommissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere controlecommissie.

Het bestuur is verplicht de financiële bescheiden tien jaren lang te bewaren

Artikel 14: Algemene vergadering.

Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.

Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een algemene vergadering – de jaarvergadering – gehouden. In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde:

 1. Het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 13 met het verslag van de aldaar bedoelde commissie.
 2. De benoeming van de in artikel 13 genoemde controlecommissie voor het volgend verenigingsjaar.
 3. Voorziening in eventuele vacatures
 4. Voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering

Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt.

Voorts is bestuur, op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een/tiende gedeelte der stemmen, verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig artikel 15.

Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.

Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een algemene vergadering – de jaarvergadering – gehouden. In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde:

 1. Het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 13 met het verslag van de aldaar bedoelde commissie.
 2. De benoeming van de in artikel 13 genoemde controlecommissie voor het volgend verenigingsjaar.
 3. Voorziening in eventuele vacatures
 4. Voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering

Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt.

Voorts is bestuur, op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een/tiende gedeelte der stemmen, verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig artikel 15.

Artikel 15: Bijeenroeping algemene vergadering. Convocatie

Het bestuur zorgt voor het oproepen voor de algemene vergadering, behoudens het bepaalde in artikel 14 lid 4. De oproeping geschiedt:

-hetzij door een publicatie in het verenigingsorgaan

-hetzij door een schriftelijke convocatie aan de adressen van de leden volgens het ledenregister bedoeld in artikel 4

-hetzij door een advertentie in het of de terplaatse gebruikelijke, veel gelezen, nieuws- of advertentieblad of bladen

De termijn van oproeping bedraagt tenminste zeven dagen.

Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, zo nodig met inachtneming van het bepaalde in artikel 19 en 20

Het bestuur zorgt voor het oproepen voor de algemene vergadering, behoudens het bepaalde in artikel 14 lid 4. De oproeping geschiedt:

-hetzij door een publicatie in het verenigingsorgaan

-hetzij door een schriftelijke convocatie aan de adressen van de leden volgens het ledenregister bedoeld in artikel 4

-hetzij door een advertentie in het of de terplaatse gebruikelijke, veel gelezen, nieuws- of advertentieblad of bladen

De termijn van oproeping bedraagt tenminste zeven dagen.

Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, zo nodig met inachtneming van het bepaalde in artikel 19 en 20

Artikel 16: Toegang en stemrecht

Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden van het bestuur en van de vereniging en alle donateurs

Over toegang van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist de algemene vergadering

Ieder lid van de vereniging die de leeftijd van zestien (16) jaren heeft bereikt heeft stemrecht. Ieder stemgerechtigd lid heeft één stem

Een geschorst bestuurslid of verenigingslid heeft geen toegang tot de algemene vergadering en heeft geen stemrecht

Een lid kan een ander lid volmacht geven namens hem te stemmen. Deze volmacht moet schriftelijk worden gegeven en vóór de stemming aan het bestuur worden overlegd. Het aantal volmachtstemmen dat een lid kan uitbrengen is beperkt tot: (1) een stem.

Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden van het bestuur en van de vereniging en alle donateurs

Over toegang van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist de algemene vergadering

Ieder lid van de vereniging die de leeftijd van zestien (16) jaren heeft bereikt heeft stemrecht. Ieder stemgerechtigd lid heeft één stem

Een geschorst bestuurslid of verenigingslid heeft geen toegang tot de algemene vergadering en heeft geen stemrecht

Een lid kan een ander lid volmacht geven namens hem te stemmen. Deze volmacht moet schriftelijk worden gegeven en vóór de stemming aan het bestuur worden overlegd. Het aantal volmachtstemmen dat een lid kan uitbrengen is beperkt tot: (1) een stem.

Artikel 17: Voorzitterschap. Notulen

De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de vereniging of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan wijst het bestuur een ander bestuurslid aan. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin.

Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris, of een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon, notulen gemaakt, die door de voorzitter en de notulist worden vastgesteld en ondertekend. Zij die de vergadering bijeenroepen kunnen en notarieel proces-verbaal van het verhandelde doen opmaken. De inhoud van de notulen of van het proces-verbaal wordt ter kennis van de leden gebracht.

De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de vereniging of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan wijst het bestuur een ander bestuurslid aan. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin.

Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris, of een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon, notulen gemaakt, die door de voorzitter en de notulist worden vastgesteld en ondertekend. Zij die de vergadering bijeenroepen kunnen en notarieel proces-verbaal van het verhandelde doen opmaken. De inhoud van de notulen of van het proces-verbaal wordt ter kennis van de leden gebracht.

Artikel 18: Besluitvorming van de algemene vergadering

Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de vergadering een besluit is genomen is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voorzover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgesteld voorstel.

Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoeld oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, één lid dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming

Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Blanco en ongeldige stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.

Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede stemming plaats. Heeft alsdan weer niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats, totdat hetzij één persoon de volstrekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken. Bij de gemelde herstemmingen (waaronder niet is begrepen de tweede stemming) wordt telkens gestemd tussen de personen, op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon, op wie bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht. Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen.

Indien de stemmen staken over een voorstel dat niet gaat over de verkiezing van personen, dan is het verworpen.

Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter os een verenigingslid vóór de stemming te kennen geeft een schriftelijke stemming te verlangen. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk tenzij een lid hoofdelijke stemming verlangt.

Een éénstemmig besluit van àlle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mist met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.

Zolang in een algemene vergadering àlle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende onderwerpen – dus mede een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding – ook al heeft geen oproeping plaatshad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht genomen.

Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de vergadering een besluit is genomen is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voorzover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgesteld voorstel.

Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoeld oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, één lid dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming

Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Blanco en ongeldige stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.

Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede stemming plaats. Heeft alsdan weer niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats, totdat hetzij één persoon de volstrekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken. Bij de gemelde herstemmingen (waaronder niet is begrepen de tweede stemming) wordt telkens gestemd tussen de personen, op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon, op wie bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht. Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen.

Indien de stemmen staken over een voorstel dat niet gaat over de verkiezing van personen, dan is het verworpen.

Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter os een verenigingslid vóór de stemming te kennen geeft een schriftelijke stemming te verlangen. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk tenzij een lid hoofdelijke stemming verlangt.

Een éénstemmig besluit van àlle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mist met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.

Zolang in een algemene vergadering àlle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende onderwerpen – dus mede een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding – ook al heeft geen oproeping plaatshad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht genomen.

Artikel 19: Statutenwijziging

In de statuten van de vereniging kan alleen verandering worden gebracht door een besluit van een algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijzigingen van de statuten zal worden voorgesteld.

Zij die een oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen vóór de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. Van deze ter-zage-legging moet mededeling worden gedaan bij de oproeping tot de vergadering.

Een besluit tot statutenwijziging moet worden genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde (2/3) van de uitgebrachte stemmen. In die vergadering dient tenminste twee/derde (2/3) van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd te zijn (quorum). Is niet twee/derde (2/3) van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd, dan wordt, tussen de achtste en de dertigste dag daarna, een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden. In die tweede vergadering kan over het voorstel tot statutenwijziging zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden, worden besloten met inachtneming van de hiervoor aangegeven meerderheid van stemmen.

Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.

In de statuten van de vereniging kan alleen verandering worden gebracht door een besluit van een algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijzigingen van de statuten zal worden voorgesteld.

Zij die een oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen vóór de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. Van deze ter-zage-legging moet mededeling worden gedaan bij de oproeping tot de vergadering.

Een besluit tot statutenwijziging moet worden genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde (2/3) van de uitgebrachte stemmen. In die vergadering dient tenminste twee/derde (2/3) van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd te zijn (quorum). Is niet twee/derde (2/3) van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd, dan wordt, tussen de achtste en de dertigste dag daarna, een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden. In die tweede vergadering kan over het voorstel tot statutenwijziging zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden, worden besloten met inachtneming van de hiervoor aangegeven meerderheid van stemmen.

Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.

Artikel 20: Ontbinding

De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering. Het bepaalde omtrent convocatie, voorgeschreven meerderheid van stemmen en quorum in de leden 1, 2 en 3 van het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing.

Het besluit tot ontbinding dient vergezeld te gaan van een besluit welke een bestemming geeft aan na de vereffening eventueel blijkend batig saldo, bij gebreke waarvan dat saldo vervalt aan degenen die ten tijde van het besluit tot ontbinding lid waren, ieder voor een gelijk gedeelte.

De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering. Het bepaalde omtrent convocatie, voorgeschreven meerderheid van stemmen en quorum in de leden 1, 2 en 3 van het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing.

Het besluit tot ontbinding dient vergezeld te gaan van een besluit welke een bestemming geeft aan na de vereffening eventueel blijkend batig saldo, bij gebreke waarvan dat saldo vervalt aan degenen die ten tijde van het besluit tot ontbinding lid waren, ieder voor een gelijk gedeelte.

Artikel 21: Huishoudelijk reglement

De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen

Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, nog met de statuten

 

De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen

Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, nog met de statuten

 

Woonplaatskeuze:

Partijen kiezen ter zake van deze akte woonplaats op het kantoor van de notaris, bewaarder van deze akte, Kuhlmann & Hulshof notarissen, Bekenhorst 15, Borne.

Waarvan akte:

In minuut opgemaakt en verleden te Borne op de datum in het hoofd van deze akte vermeld, na zakelijke opgave van de inhoud daarvan aan de comparanten. Deze zijn mij, notaris, bekend.

De comparanten hebben eenparig verklaard van de inhoud van deze akte kennis genomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.

Tenslotte is deze akte – na beperkte voorlezing – ondertekend door de comparanten en mij, notaris

 

 

Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.

Indien het aantal bestuursleden beneden het voorgeschreven minimum is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een aalgemene vergadering te beleggen waarin de voorziening van de vacature(s) aan de orde komt.

Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden benoemd.

Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen

Het bestuur behoeft goedkeuring van de algemene vergadering voor besluiten tot:

 1. het aangaan van rechtshandelingen als in lid 4 van dit artikel vermeld.
 2. Het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van onroerende goederen.
 3. Het aangaan van een bankkrediet
 4. Het ter leen verstrekken van gelden, waaronder niet is begrepen het gebruik maken van een aan de vereniging verleend bankkrediet.
 5. Het aangaan van dadingen.
 6. Het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, doch met uitzondering van het nemen van conservatoire maatregelen en van het nemen van die rechtsmaatregelen, die geen uitstel kunnen lijden.
 7. Het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten.
 8. Het zich verbinden als borg of hoofdelijk schuldenaar, het zich sterk maken of zekerheidstellen van een derde.
 9. Het aangaan van andere rechtshandelingen en het verrichten van investeringen welke uitgaan boven het bedrag dat de algemene vergadering periodiek zal vaststellen. Op het ontbreken van deze goedkeuring van dit lid 5 kan door en tegen derden geen beroep worden gedaan.

Artikel 12: Vertegenwoordiging

De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur, danwel de voorzitter en de secretaris of voorzitter en de penningmeester.

Artikel 13: Jaarverslagrekening en verantwoording

Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar

Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.

Het bestuur brengt op de in artikel 14 vermelde jaarvergadering, behoudens verlenging van de termijn door de algemene vergadering, zijn jaarverslag uit. Daarbij doet het, onder overlegging van een balans en een stat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur. Na verloop van de termijn kan ieder lid rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen.

De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een controlecommissie van tenminste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.

Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de controlecommissie zich door een deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de controlecommissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te vertonen en inzage van de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.

De last van de controlecommissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere controlecommissie.

Het bestuur is verplicht de financiële bescheiden tien jaren lang te bewaren

Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar

Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.

Het bestuur brengt op de in artikel 14 vermelde jaarvergadering, behoudens verlenging van de termijn door de algemene vergadering, zijn jaarverslag uit. Daarbij doet het, onder overlegging van een balans en een stat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur. Na verloop van de termijn kan ieder lid rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen.

De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een controlecommissie van tenminste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.

Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de controlecommissie zich door een deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de controlecommissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te vertonen en inzage van de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.

De last van de controlecommissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere controlecommissie.

Het bestuur is verplicht de financiële bescheiden tien jaren lang te bewaren

Artikel 14: Algemene vergadering.

Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.

Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een algemene vergadering – de jaarvergadering – gehouden. In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde:

 1. Het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 13 met het verslag van de aldaar bedoelde commissie.
 2. De benoeming van de in artikel 13 genoemde controlecommissie voor het volgend verenigingsjaar.
 3. Voorziening in eventuele vacatures
 4. Voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering

Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt.

Voorts is bestuur, op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een/tiende gedeelte der stemmen, verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig artikel 15.

Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.

Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een algemene vergadering – de jaarvergadering – gehouden. In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde:

 1. Het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 13 met het verslag van de aldaar bedoelde commissie.
 2. De benoeming van de in artikel 13 genoemde controlecommissie voor het volgend verenigingsjaar.
 3. Voorziening in eventuele vacatures
 4. Voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering

Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt.

Voorts is bestuur, op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een/tiende gedeelte der stemmen, verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig artikel 15.

Artikel 15: Bijeenroeping algemene vergadering. Convocatie

Het bestuur zorgt voor het oproepen voor de algemene vergadering, behoudens het bepaalde in artikel 14 lid 4. De oproeping geschiedt:

-hetzij door een publicatie in het verenigingsorgaan

-hetzij door een schriftelijke convocatie aan de adressen van de leden volgens het ledenregister bedoeld in artikel 4

-hetzij door een advertentie in het of de terplaatse gebruikelijke, veel gelezen, nieuws- of advertentieblad of bladen

De termijn van oproeping bedraagt tenminste zeven dagen.

Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, zo nodig met inachtneming van het bepaalde in artikel 19 en 20

Het bestuur zorgt voor het oproepen voor de algemene vergadering, behoudens het bepaalde in artikel 14 lid 4. De oproeping geschiedt:

-hetzij door een publicatie in het verenigingsorgaan

-hetzij door een schriftelijke convocatie aan de adressen van de leden volgens het ledenregister bedoeld in artikel 4

-hetzij door een advertentie in het of de terplaatse gebruikelijke, veel gelezen, nieuws- of advertentieblad of bladen

De termijn van oproeping bedraagt tenminste zeven dagen.

Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, zo nodig met inachtneming van het bepaalde in artikel 19 en 20

Artikel 16: Toegang en stemrecht

Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden van het bestuur en van de vereniging en alle donateurs

Over toegang van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist de algemene vergadering

Ieder lid van de vereniging die de leeftijd van zestien (16) jaren heeft bereikt heeft stemrecht. Ieder stemgerechtigd lid heeft één stem

Een geschorst bestuurslid of verenigingslid heeft geen toegang tot de algemene vergadering en heeft geen stemrecht

Een lid kan een ander lid volmacht geven namens hem te stemmen. Deze volmacht moet schriftelijk worden gegeven en vóór de stemming aan het bestuur worden overlegd. Het aantal volmachtstemmen dat een lid kan uitbrengen is beperkt tot: (1) een stem.

Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden van het bestuur en van de vereniging en alle donateurs

Over toegang van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist de algemene vergadering

Ieder lid van de vereniging die de leeftijd van zestien (16) jaren heeft bereikt heeft stemrecht. Ieder stemgerechtigd lid heeft één stem

Een geschorst bestuurslid of verenigingslid heeft geen toegang tot de algemene vergadering en heeft geen stemrecht

Een lid kan een ander lid volmacht geven namens hem te stemmen. Deze volmacht moet schriftelijk worden gegeven en vóór de stemming aan het bestuur worden overlegd. Het aantal volmachtstemmen dat een lid kan uitbrengen is beperkt tot: (1) een stem.

Artikel 17: Voorzitterschap. Notulen

De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de vereniging of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan wijst het bestuur een ander bestuurslid aan. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin.

Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris, of een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon, notulen gemaakt, die door de voorzitter en de notulist worden vastgesteld en ondertekend. Zij die de vergadering bijeenroepen kunnen en notarieel proces-verbaal van het verhandelde doen opmaken. De inhoud van de notulen of van het proces-verbaal wordt ter kennis van de leden gebracht.

De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de vereniging of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan wijst het bestuur een ander bestuurslid aan. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin.

Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris, of een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon, notulen gemaakt, die door de voorzitter en de notulist worden vastgesteld en ondertekend. Zij die de vergadering bijeenroepen kunnen en notarieel proces-verbaal van het verhandelde doen opmaken. De inhoud van de notulen of van het proces-verbaal wordt ter kennis van de leden gebracht.

Artikel 18: Besluitvorming van de algemene vergadering

Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de vergadering een besluit is genomen is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voorzover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgesteld voorstel.

Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoeld oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, één lid dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming

Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Blanco en ongeldige stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.

Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede stemming plaats. Heeft alsdan weer niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats, totdat hetzij één persoon de volstrekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken. Bij de gemelde herstemmingen (waaronder niet is begrepen de tweede stemming) wordt telkens gestemd tussen de personen, op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon, op wie bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht. Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen.

Indien de stemmen staken over een voorstel dat niet gaat over de verkiezing van personen, dan is het verworpen.

Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter os een verenigingslid vóór de stemming te kennen geeft een schriftelijke stemming te verlangen. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk tenzij een lid hoofdelijke stemming verlangt.

Een éénstemmig besluit van àlle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mist met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.

Zolang in een algemene vergadering àlle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende onderwerpen – dus mede een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding – ook al heeft geen oproeping plaatshad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht genomen.

Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de vergadering een besluit is genomen is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voorzover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgesteld voorstel.

Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoeld oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, één lid dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming

Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Blanco en ongeldige stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.

Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede stemming plaats. Heeft alsdan weer niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats, totdat hetzij één persoon de volstrekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken. Bij de gemelde herstemmingen (waaronder niet is begrepen de tweede stemming) wordt telkens gestemd tussen de personen, op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon, op wie bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht. Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen.

Indien de stemmen staken over een voorstel dat niet gaat over de verkiezing van personen, dan is het verworpen.

Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter os een verenigingslid vóór de stemming te kennen geeft een schriftelijke stemming te verlangen. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk tenzij een lid hoofdelijke stemming verlangt.

Een éénstemmig besluit van àlle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mist met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.

Zolang in een algemene vergadering àlle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende onderwerpen – dus mede een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding – ook al heeft geen oproeping plaatshad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht genomen.

Artikel 19: Statutenwijziging

In de statuten van de vereniging kan alleen verandering worden gebracht door een besluit van een algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijzigingen van de statuten zal worden voorgesteld.

Zij die een oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen vóór de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. Van deze ter-zage-legging moet mededeling worden gedaan bij de oproeping tot de vergadering.

Een besluit tot statutenwijziging moet worden genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde (2/3) van de uitgebrachte stemmen. In die vergadering dient tenminste twee/derde (2/3) van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd te zijn (quorum). Is niet twee/derde (2/3) van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd, dan wordt, tussen de achtste en de dertigste dag daarna, een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden. In die tweede vergadering kan over het voorstel tot statutenwijziging zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden, worden besloten met inachtneming van de hiervoor aangegeven meerderheid van stemmen.

Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.

In de statuten van de vereniging kan alleen verandering worden gebracht door een besluit van een algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijzigingen van de statuten zal worden voorgesteld.

Zij die een oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen vóór de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. Van deze ter-zage-legging moet mededeling worden gedaan bij de oproeping tot de vergadering.

Een besluit tot statutenwijziging moet worden genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde (2/3) van de uitgebrachte stemmen. In die vergadering dient tenminste twee/derde (2/3) van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd te zijn (quorum). Is niet twee/derde (2/3) van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd, dan wordt, tussen de achtste en de dertigste dag daarna, een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden. In die tweede vergadering kan over het voorstel tot statutenwijziging zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden, worden besloten met inachtneming van de hiervoor aangegeven meerderheid van stemmen.

Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.

Artikel 20: Ontbinding

De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering. Het bepaalde omtrent convocatie, voorgeschreven meerderheid van stemmen en quorum in de leden 1, 2 en 3 van het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing.

Het besluit tot ontbinding dient vergezeld te gaan van een besluit welke een bestemming geeft aan na de vereffening eventueel blijkend batig saldo, bij gebreke waarvan dat saldo vervalt aan degenen die ten tijde van het besluit tot ontbinding lid waren, ieder voor een gelijk gedeelte.

De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering. Het bepaalde omtrent convocatie, voorgeschreven meerderheid van stemmen en quorum in de leden 1, 2 en 3 van het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing.

Het besluit tot ontbinding dient vergezeld te gaan van een besluit welke een bestemming geeft aan na de vereffening eventueel blijkend batig saldo, bij gebreke waarvan dat saldo vervalt aan degenen die ten tijde van het besluit tot ontbinding lid waren, ieder voor een gelijk gedeelte.

Artikel 21: Huishoudelijk reglement

De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen

Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, nog met de statuten

 

De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen

Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, nog met de statuten

 

Woonplaatskeuze:

Partijen kiezen ter zake van deze akte woonplaats op het kantoor van de notaris, bewaarder van deze akte, Kuhlmann & Hulshof notarissen, Bekenhorst 15, Borne.

Waarvan akte:

In minuut opgemaakt en verleden te Borne op de datum in het hoofd van deze akte vermeld, na zakelijke opgave van de inhoud daarvan aan de comparanten. Deze zijn mij, notaris, bekend.

De comparanten hebben eenparig verklaard van de inhoud van deze akte kennis genomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.

Tenslotte is deze akte – na beperkte voorlezing – ondertekend door de comparanten en mij, notaris