HUISHOUDELIJK REGLEMENT

 

VAN DE

 

BORNSE DAM VERENIGING

 

 

Conceptversie april 2006

 

Vastgesteld op: …………………………..

Definities:

 • Als in de tekst wordt gesproken over “hij”, wordt óók bedoeld “zij of haar”.
 • Verwijzingen met b.v. (3.1) geeft het betreffende artikel aan van de statuten.

 

 1. Inleiding

1.1 Dit huishoudelijk reglement regelt de nadere uitvoering en toepassing van de statuten van de Bornse Dam Vereniging, hierna te noemen “de BDV”, en schept, eventueel naast andere reglementen, voorwaarden voor een goed en ordelijk verloop van clubavonden en andere verenigings-activiteiten.

 

 1. Uitgangspunten
  1. Het doel van de BDV is het beoefenen en verbreiden van de damsport (3.1). Zij tracht dat te bereiken door:
   1. Gelegenheid te geven aan haar leden tot beoefening van de damsport;
   2. Het propageren van de damsport;
   3. Het streven naar spelpeilverbetering;
   4. Voor zover mogelijk is deelnemen aan en organiseren van damwedstrijden en
   5. Het aanwenden van alle wettig geoorloofde middelendie haar ten dienste staan.

 

2.2 Belangrijk is ook het in stand houden van een goede verstandhouding van de leden onderling.

 

2.3 Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen leden op grond van huidskleur, politieke- of geloofsovertuiging.

 

 1. Locatie

3.1 De BDV huurt momenteel de verenigingszaal “De Fontijn aan de Ruwerstraat welke eigendom is van de Baptisten Gemeente in Borne.

 

 1. Gedragsregels

4.1 Elk lid moet er zich van bewust zijn van de ruimte waarin de BDV zich bevindt.

 

4.2 Er wordt dan ook verwacht dat hij zich zodanig gedraagt dat hij geen aanstoot geeft aan anderen zowel binnen als buiten in de omgeving van het gebouw

 

 1. Clubavond

5.1 Behoudens algemeen erkende feest-dagen worden de competitie-avonden in principe gehouden op de vrijdagavond.

 

5.2 Voor de jeugd is dat van 18.00 uur tot 19.30 uur.

Voor de senioren is dat van 19.45 uur tot 24.00 uur.

Het bestuur bepaalt welke avonden eventueel zullen worden verzet.

 

5.3 Op de bestuursvergadering van 8 januari 2003 is besloten dat in de zaal niet mag worden gerookt. Roken is alleen toegestaan in de aangewezen ruimte.

 

 1. Lidmaatschap

6.1 Aanmelding geschiedt schriftelijk (4.1) bij het bestuur van de BDV. Het benodigde formulier daarvoor wordt door de secretaris verstrekt.

6.1.1 Overeenkomstig de indeling van de KNDB zijn de leden in de volgende leeftijdscategorieën ingedeeld, t.w.

 • Welpen, tot max. 10 jaar;
 • Pupillen, van 11 t/m 13 jaar;
 • Aspiranten, van 14 t/m 16 jaar;
 • Junioren, van 17 t/m 19 jaar;
 • Senioren: van 20 jaar en ouder.

 

6.2 Als daar reden toe mocht zijn, is het bestuur gerechtigd toekomstige leden bij aanmelding te screenen. Mocht dit negatief uitvallen dan dient het bestuur de afwijzing schriftelijk en gemotiveerd aan de betrokkene mede te delen (4.1).

 

6.3 Beëindiging van het lidmaatschap kan zowel schriftelijk als mondeling geschieden (5.1b), met dien verstande dat de beëindiging van het lidmaatschap ingaat op 1 juli of 1 januari van het lopende jaar. Tot dan blijft contributie verschuldigd.

6.4 Mocht een lid zich zodanig en her-haaldelijk misdragen, dan houdt het bestuur zich het recht voor dit lid uit de zaal te verwijderen en zonodig, bij herhaling te royeren (5.1.c,d).

 

 1. Contributie

7.1 De contributie wordt door de pen-ningmeester elk jaar vastgesteld en wordt op de jaarvergadering door de leden geaccordeerd.

7.2 De contributielijst is als bijlage toegevoegd.

 

7.3 Als een lid zijn contributie niet voldoet en dit na 2 aanmaningen nog niet heeft voldaan dan heeft het bestuur het recht de volgende stappen te ondernemen:

 1. Een geprek met het betreffende lid aan te gaan;
 2. Bij het daarna nog niet voldoen aan de betaling over te gaan tot het royeren van dat lid (5.3).

 

 1. Bestuur

8.1 Het bestuur vergadert minimaal 4 keer per jaar thuis en kan, indien nodig, extra vergaderingen beleggen.

 

8.2 De taken die zij dienen te vervullen zijn als bijlage aan dit huishoudelijk reglement toegevoegd.

8.3 Na elke bestuurswijziging kan de taakomschrijving in de eerstvolgende bestuursvergadering zo nodig worden aangepast.

 

8.4 Het bestuur is ook bevoegd, waar nodig, aparte commissies in het leven te roepen om speciale taken uit te voeren. In deze commissies zal minimaal 1 bestuurslid zitting hebben en legt verantwoording af aan het het bestuur. De taakverdeling van de commissie kan onderling worden verdeeld.

 

 1. Algemene ledenvergadering

9.1 Er zijn 2 Algemene leden-vergaderingen per jaar voorzien, t.w.:

 • Jaarvergadering ter afsluiting van het voorgaande jaar en
 • Ledenvergadering ter afsluiting van het competitie-seizoen.

 

9.2 Een speciale ledenvergadering kan zowel door het bestuur als door leden worden belegd. Een verzoek van de leden kan alleen schriftelijk worden ingediend en het verzoek moet voorzien zijn van de naam en de handtekekening minimaal 5 leden (=1/10 van het aantal leden).

 

 1. Interne competitie

10.1 De interne competitie wordt in principe volgens de KNDB geldende regels gespeeld. Afwijkend daarvan is de speeldtempo aangepast. De bij de BDV geldende speelduur is 45 zetten in 1½ uur, daarna 30 zetten per ½ uur.

 

10.2 De groepsindeling wordt door de hoofdwedstrijdleider na overleg met het bestuur en assistent wedstrijd-leiders vooraf aan het nieuwe competitiejaar vastgesteld en aan de leden op de ledenvergadering van juni bekend gemaakt.

In principe bestaat groep 1 uit 12 spelers en groep 2 uit de resterende spelers.

 

104 Mocht er zich een nieuw lid zich aanmelden, waarvan de kwaliteiten bekend zijn o.a. uit de KNDB ratinglijst, dan is de wedstrijdleider gerechtigd deze persoon in te delen in de eerste groep.

Er moet dan wel worden besloten of en wanneer er een versterkte degradatie moet plaats vinden

 

10.5 Voor de 2e groep geldt dat de 1e ronde (van augustus tot medio januari) iedereen zo mogelijk één keer tegen elkaar speelt. Daarna wordt de groep vervolgens naar de ranglijst gesplitist in groep 2a en groep 2b, waarvan de groep 2a uit 8 spelers zal bestaan.

 

10.6 Verhindering dient vroegtijdig bij de wedstrijdleider worden gemeld. Voor dat doel is in de zaal een absentielijst voorhanden.

 

 1. Kampioenschap, promotie/degradatie
  1. In elke groep geldt dat degene die, gerekend over het lopende seizoen, de meeste punten heeft behaald kampioen is in zijn groep.

Bij gelijk eindigen geldt het onderlinge resultaat. Mocht dit nog onbeslist blijken te zijn, dan kan worden besloten voor een beslissingswedstrijd.

 

 1. Degradatie/promotitie
  1. In groep 1 degraderen in het seizoen 2005/2006 de twee laagst geklasseerde spelers.
  2. Van groep 2a promoveert de kampioen naar de eerste groep.

 

 

 1. Bondsteams

13.1 Ieder rechtmatig lid van de BDV heeft in principe het recht om in één van de vertegenwoordigende teams te spelen.

13.2 De captains delen de teams in en zorgen ervoor dat bij uitwedstrijden vervoer geregeld is.