Huishoudelijk reglement

27-8-‘19

 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

VAN DE

BORNSE DAM VERENIGING

 

Aangenomen op 9 februari 2007

Gewijzigd: februari 2008

Gewijzigd: juni 2010

Gewijzigd: november 2010

Gewijzigd: december 2015

 

Definities:

 • Als in de tekst wordt gesproken over “hij”, wordt óók bedoeld “zij of haar”.
 • Verwijzingen met b.v. (3.1) geeft het betreffende artikel aan van de statuten.

 

 1. Inleiding

 

 • Dit huishoudelijk reglement regelt de nadere uitvoering en toepassing van de statuten van de Bornse Dam Vereniging, hierna te noemen “de BDV”, en schept, eventueel naast andere reglementen, voorwaarden voor een goed en ordelijk verloop van clubavonden en andere verenigingsactiviteiten.

 

 1. Uitgangspunten

2.1 Het doel van de BDV is het beoefenen en verbreiden van de damsport (3.1). Zij tracht dat te bereiken door:

2.1.1 Gelegenheid te geven aan haar leden tot beoefening van de damsport;

2.1.2 Het propageren van de damsport;

2.1.3 Het streven naar spelpeilverbetering;

2.1.4 Voor zover mogelijk is deelnemen aan en organiseren van damwedstrijden en

2.1.5 Het aanwenden van alle wettig geoorloofde middelen die haar ten dienste staan.

2.2 Belangrijk is ook het in stand houden van een goede verstandhouding van de leden onderling.

2.3 Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen leden op grond van huidskleur, politieke- of geloofsovertuiging.

 

 1. Locatie

3.1 De BDV huurt momenteel de verenigingszaal “De Fontein aan de Ruwerstraat welke eigendom is van de Baptisten Gemeente in Borne.

 

 1. Gedragsregels

4.1 Elk lid moet er zich van bewust zijn van de ruimte waarin de BDV zich bevindt.

4.2 Er wordt dan ook verwacht dat hij zich zodanig gedraagt dat hij geen aanstoot geeft aan anderen zowel binnen als buiten in de omgeving van het gebouw

 

 1. Clubavond

5.1 Behoudens algemeen erkende feestdagen worden de competitieavonden in principe gehouden op de vrijdagavond.

5.2 Voor de senioren is dat van 19.45 uur tot 24.00 uur.

Het bestuur bepaalt welke avonden eventueel zullen worden verzet.

5.3 Op de bestuursvergadering van 8 januari 2003 is besloten dat in de zaal niet mag worden gerookt. Roken is alleen toegestaan in de aangewezen ruimte.

 

 1. Lidmaatschap

6.1 Aanmelding geschiedt schriftelijk (4.1) bij het bestuur van de BDV. Het benodigde formulier daarvoor wordt door de secretaris verstrekt.

6.1.1 Overeenkomstig de indeling van de KNDB zijn de leden in de volgende leeftijdscategorieën ingedeeld, t.w.

 • Welpen, tot max. 10 jaar;
 • Pupillen, van 11 t/m 13 jaar;
 • Aspiranten, van 14 t/m 16 jaar;
 • Junioren, van 17 t/m 19 jaar;
 • Senioren: van 20 jaar en ouder.

 

6.2 Als daar reden toe mocht zijn, is het bestuur gerechtigd toekomstige leden bij aanmelding te screenen. Mocht dit negatief uitvallen dan dient het bestuur de afwijzing schriftelijk en gemotiveerd aan de betrokkene mede te delen (4.1).

6.3 Beëindiging van het lidmaatschap kan zowel schriftelijk als mondeling geschieden (5.1b), met dien verstande dat de beëindiging van het lidmaatschap ingaat op 1 juli of 1 januari van het lopende jaar. Tot dan blijft contributie verschuldigd.

6.4 Mocht een lid zich zodanig en zich herhaaldelijk misdragen, dan houdt het bestuur zich het recht voor dit lid uit de zaal te verwijderen en zonodig, bij herhaling, te royeren (5.1.c,d).

 

 1. Contributie

7.1 De contributie wordt door de penningmeester elk jaar vastgesteld en wordt op de jaarvergadering door de leden geaccordeerd.

7.2 De contributielijst is als bijlage toegevoegd.

7.3 Als een lid zijn contributie niet voldoet en dit na 2 aanmaningen nog niet heeft voldaan dan heeft het bestuur het recht de volgende stappen te ondernemen:

 1. Een gesprek met het betreffende lid aan te gaan;
 2. Bij het daarna nog niet voldoen aan de betaling kan over worden gegaan tot het royeren van dat lid (5.3).

 

 1. Bestuur

8.1 Het bestuur vergadert minimaal 4 keer per jaar thuis en kan, indien nodig, extra vergaderingen beleggen.

8.2 De taken die zij dienen te vervullen zijn als bijlage aan dit huishoudelijk reglement toegevoegd.

8.3 Na elke bestuurswijziging kan de taakomschrijving in de eerstvolgende bestuursvergadering zo nodig worden aangepast.

8.4 Het bestuur is ook bevoegd, waar nodig, aparte commissies in het leven te roepen om speciale taken uit te voeren. In deze commissies zal minimaal 1 bestuurslid zitting hebben en legt verantwoording af aan het bestuur. De taakverdeling van de commissie kan onderling worden verdeeld.

 

 1. Algemene ledenvergadering

9.1 Er zijn 2 Algemene ledenvergaderingen per jaar voorzien, t.w.:

 • Jaarvergadering ter afsluiting van het voorgaande jaar en
 • Ledenvergadering ter afsluiting van het competitieseizoen.

9.2 Een speciale ledenvergadering kan zowel door het bestuur als door leden worden belegd. Een verzoek van de leden kan alleen schriftelijk worden ingediend en het verzoek moet voorzien zijn van de naam en de handtekening minimaal 5 leden (=1/10 van het aantal leden).

 

 1. Interne competitie

10.1 De interne competitie wordt in principe volgens de KNDB geldende regels gespeeld. Het speeltempo voor de onderlinge wedstrijden is het Fisher-systeem (61 minuten plus 1 minuut per zet)

10.2 Er wordt gespeeld in één groep volgens het systeem Keizer. De startlijst voor een nieuw seizoen wordt via loting bepaald. De nummer 1 op de lijst krijgt 70 punten, daarna steeds 1 punt minder. Bij winst krijgt men de waarde (wa) van de tegenstander bij je puntentotaal opgeteld, bij remise de helft, en bij verlies niets.

10.3 Mocht er zich een nieuw lid zich aanmelden, waarvan de kwaliteiten bekend zijn o.a. uit de KNDB ratinglijst, dan is de wedstrijdleider gerechtigd deze persoon te classificeren als A-, B-, of C-categorie.

10.5 Verhindering dient vroegtijdig bij de wedstrijdleider worden gemeld. Iedereen krijgt bij afmelden 1/6 van zijn eigen waarde, tot een maximaal aantal van 8 keer afmelden. Leden die regelmatig en langdurig niet kunnen spelen(door werk, langdurige ziekte, mantelzorg, studie e.d.)krijgen 1/3 van hun waarde en dat kan maximaal 10 keer. Bij niet afmelden krijgt men geen punten en dit kan ook leiden tot het verloren verklaren van de vastgestelde partij.

10.6 Bij een oneven aantal spelers krijgt degene die geen partij heeft 2/3 van zijn eigen waarde. Het programma bepaalt wie dat is. Bij externe partijen, mits gespeeld tijdens de clubavond, speel je voor je eigen waarde. Bekerpartijen tellen ook mee voor de onderlinge competitie.

10.7 Er geldt een maximum van 4 keer spelen tegen dezelfde tegenstander. Er wordt naar gestreefd om hier minimaal 9 weken tussen te laten zitten. Dubbel spelen is niet mogelijk.

 

 1. Kampioenschap, promotie/degradatie

11.1 De totale groep spelers wordt onderverdeeld in drie categorieën; de bovenste 1/3 van de eindstand van het vorige seizoen categorie A, de middelste 1/3 categorie B, en de onderste 1/3 categorie C. In elke categorie geldt dat degene die, gerekend over het lopende seizoen, de meeste punten heeft behaald kampioen is in zijn categorie.

Bij gelijk eindigen geldt het onderlinge resultaat. Mocht dit nog onbeslist blijken te zijn, dan kan worden besloten voor een beslissingswedstrijd.

11.2 De kampioensprijzen voor de drie categorieën zijn: categorie A: nr.1 40 euro, nr.2 30 euro; categorie B: nr.1 30 euro, nr.2 20 euro; categorie C: nr.1 20 euro, nr.2 10 euro Prijzen worden uitgekeerd of wel als geldbedrag, of wel als beker ter waarde van het desbetreffende. De keuze voor welke vorm van prijs is aan de winnaar.

 

 1. Degradatie/promotie Dit punt vervalt in zijn geheel, zie punt 11.1

 

 1. Bondsteams

13.1 Ieder rechtmatig lid van de BDV heeft in principe het recht om in één van de vertegenwoordigende teams te spelen.

13.2 De captains delen de teams in en zorgen ervoor dat bij uitwedstrijden vervoer geregeld is.

 

 1. Faciliteiten

14.1 Het speelmateriaal is het eigendom van de BDV en wordt, ten behoeve van het beoefenen van het damspel, aan de leden beschikbaar gesteld.

14.2 Van de leden wordt verwacht dat zorgvuldig met het materiaal wordt omgegaan.

14.3 Van ieder lid wordt tevens verwacht dat, na de beëindiging van de partij, het speelmateriaal wordt opgeruimd of op een aangewezen plaats wordt verzameld.

14.4 Vernieling of moedwillige beschadiging kan leiden tot een claim tot schadevergoeding.

De contributie bedraagt 150 euro per jaar.
Er kan op 3 mogelijke manieren worden betaald
Keuze:
Per jaar1 januari
Per half jaar1 januari1 juli
Kwartaal1 januari1 april1 juli1 october

 

De contributie overmaken op rekening nr. IBAN NL16RABO0309400473 t.n.v.

Bornse dam Vereniging met vermelding “Contributie over de periode …..” (keuze).

Contante betaling kan alleen worden geaccepteerd als de contributie over het

hele jaar bij vooruitbetaling wordt voldaan.